BOENDE

Rummet betalas vid bokning och bekräftelse kommer då betalningen är genomförd. Man kan delbetala, betala 20% vid bokning och betalning nummer 2 sker 14 dagar innan ankomst. Eventuell avbokning måste göras senast kl 12.00 sju dagar före ankomst för att återbetalning skall ske, och då återbetalar vi 80 % av totala summan. Utebliven ankomst eller avbokning senare än 14 dagar debiteras med hela  kostnadnaden. Incheckning tidigast kl 15.00 och utcheckning senast kl 11.00.  

             SNÖSKOTER

Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har ett förarbevis för terrängskoter. Snöskoter får även köras av den som har svenskt körkort eller traktorkort utfärdat före 2000-01-01. Den som fått sitt kör- eller traktorkort återkallat efter 2000-01-01 måste ha ett förarbevis för att få köra snöskoter. Du kan även köra utan förarbevis om du ingår i en grupp inom turistnäringen med högst tio personer som har körkort eller traktorkort, och som leds av en person med förarbevis för terrängskoter längs en sträcka som bestämts av ledaren före färden.

Som utländsk förare (inom EES*) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har rätten i ditt hemland. Om du inte kan visa det eller om du kommer från ett land utom EES är den enda möjligheten att ingå i en grupp inom turistnäringen eller att du har ett svenskt förarbevis. *EES-länder är medlemsländerna i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein.

I Norge gäller följande: Från 1/7 2006 ska man ha ett körkort i klass S för att få köra snöskoter. Minsta ålder är 16 år, men till dess att man fyller 18 år får man bara köra klass 1-snöskoter (en snöskoter där förhållandet mellan motoreffekt och vikt är högst 0,20 kW/kg). De som har körkort i klasserna A, A1, B, S och T som är från före 1/7 2006 får fortsätta att köra snöskoter.

I Finland gäller följande: En person som fyllt 15 år får köra snöskoter i terräng. Föraren måste inneha ett kört i minst klass T på officiella snöskoterleder, vid körning på väg eller när en väg korsas.

För mer information om regler och lagar gå in på länken nedan. 

              AVTALSVILLKOR I                          KONTRAKTET

Med föreliggande avtal har parterna kommit överens om:

Skotern betalas vid bokning och bekräftelse kommer då betalningen är genomförd. Man kan del betala, betala 20% vid bokning och betalning nummer 2 sker 14 dagar innan ankomst. Eventuell avbokning måste göras senast kl 12.00 fjorton dagar före ankomst för att återbetalning skall ske, och då återbetalar vi 80 % av totala summan. Utebliven ankomst eller avbokning senare än 14 dagar debiteras med hela kostnadnaden. Utlämning av hyrskotrar sker 09:00 som tidigast. Åter senast 17:00. Hyr man skoter i flera dagar så behöver man ej lämna in skotern men ni ansvarar att den står säkert över natten samt att den inte används mellan 18:00-08:00. Ska skotern brukas mellan denna tid måste det förankras med uthyraren.

1. Aktsamhet. Hyrestagaren skall visa normal aktsamhet om snöskotern

2. Överlåtelse. Hyrestagaren får i sin tur ej upplåta eller hyra ut snöskotern

3. Ordningsföreskrifter: Hyrestagaren förbinder sig att respektera de ordningsregler uthyraren fastställer för snöskoterns nyttjande, samt visa vederbörlig hänsyn till natur och befolkning samt följa de lagar och regler som gäller, både lokalt och nationellt.

4. Snöskoterns användning: INGÅR 10 FRIA MIL snöskotern får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. När hyrestagaren är ett företag får snöskotern användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av anställda tillhörande företaget.

5. Försenad eller utebliven leverans Uthyraren skall tillhandahålla snöskotern vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyres mannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyrestagare skadat snöskotern.

6. Snöskoterns skötsel Uthyraren ansvarar för att snöskotern vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick.

7. Åtgärder vid fel, skada eller stöld Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på snöskotern samt om stöld under hyrestiden. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av snöskotern samt vid skada på snöskotern som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren.

8. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av snöskotern Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att snöskotern inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda snöskotern eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyrestagaren skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för enligt följande: Självrisker: Brand:15 000kr Trafikskador:15 000Kr Vagnskador:15 000kr. Stöld:30 000Kr.(Med nyckeln 100 000kr)(Skulle skotern sänkas i vatten så kommer alla kostnader inklusive bärgning att debiteras på hyrestagaren, min 15000:-) Personskada tillkommer 4000kr i självrisk. 

9. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder pga. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av snöskoterns ägare.

10. Återlämnande. Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna snöskotern på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. SAMT ÅTERLÄMMNAS FULLTANKAD!